Mr. Jayaram Shrestha

Museum Chief

Message

MR. Subash Krishna Dangol

Information Officer

Message

Notice!!! Notice!!! Notice!!! View All

The National Museum of Nepal has been temporarily closed for visitors due to COVID 19 pandemic until further notice. we are very sorry for your inconvenience caused. 
कोभिड १९ महामारीको कारणले अर्को सूचना नभएसम्म लागि नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालय आगन्तुकहरूको लागि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ। यसबाट  पर्न गएको असुविधा प्रति  दु: खी छौं।